תנאי שימוש באתר motiweiss.com
האתר motiweiss.com נותן שירותים בתחום המוסיקה לכל מה שקשור למוטי וייס. את האתר מפעיל צוות מקצועי הזמין לשרותכם תמיד. "צוות האתר – מוטי וייס".
ההוראות בתקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מוטי וייס, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובתשומת לב יתרה.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
באתר מוטי וייס הנך יכול לרכוש פלייבקים, מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בצורה פשוטה, מהירה ונוחה.
עבור כל מוצר ו/או שירות המוצע למכירה מוצג "לינק מוצר" הכולל את שם המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר ו/או השירות המוצע למכירה ואת מחיר המכירה (להלן "דף המוצר").
כדי לבצע הזמנה של מוצר ו/או שירות יש תחילה לבחור את המוצר ו/או השירות. יש להקליד פרטים  כגון שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז ניתן לרכוש את הפלייבק/המוצר, ולהוריד בהמצאות קישור. לחלופין מוצר טכני שישלח אליכם.
כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות חובה להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל "צוות האתר – מוטי וייס" להבטיח את ביצוע הרכישה. יובהר כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם בשרת האתר ובמחשבי "צוות האתר – מוטי וייס".
חיוב מבצע הרכישה בגין עלות המוצר ו/או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, ההזמנה אינה תקפה ואינה מחייבת את "צות האתר – מוטי וייס" לספק את השירות/המוצר.
אסור בשום צורה שוב למכור את המוצר הפלייבק או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו בכל דרך או צורה שהיא.
"צוות האתר – מוטי וייס" לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מתקלה בשרת, באתר, מתקלת תקשורת אחרת כלשהיא, מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של "צוות האתר – מוטי וייס" לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
חשוב להבהיר: אין התחייבות מצידנו לתת מענה בכל עת ובכל שעה. לכן, כאשר הינכם רוכשים פלייבק דרך האתר שלא בשעות הפעילות של מוקד התמיכה, עליכם לקחת בחשבון שאם קרתה תקלה כלשהי, היא תטופל רק במועד הבא של חידוש פעילות המוקד.
משלוח בדואר מתייחס אך ורק למשלוח דואר בתחומי מדינת ישראל.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי "צוות האתר – מוטי וייס" לגבות את דמי המשלוח כבר בתשלום הראש.
כל הרוכש מוצר  באתר  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
אם המוצר ו/או השירות טרם נמסרו ו/או נשלחו למבצע הרכישה, מבצע הרכישה יהיה רשאי לחזור בו מביצוע הרכישה במשך 14 יום מרגע ביצוע הרכישה באתר, וזאת ע"פ ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.
אם המוצר ו/או השירות כבר נמסרו / הועברו / נשלחו  למבצע הרכישה – לא יוכל לחזור בו מביצוע הרכישה ויהיה חייב בתשלום מלא עבור המוצר/ השירות שרכש.
מבצע הרכישה הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
מבצע הרכישה הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא "צוות האתר – מוטי וייס" רשאי למנוע ממצע הרכישה מלרכוש מוצרים/שירותים באתר, באמצעות חסימה שלו בכל אחד מהמקרים הבאים:
מבצע הרכישה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
מבצע הרכישה הפר תנאי מתנאי התקנון;
מבצע הרכישה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
מבצע הרכישה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במוטי וייס או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג' כלשהו.
בכוונת מבצע הרכישה לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו בכל דרך או צורה שהיא.
"צוות האתר – מוטי וייס" מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "צוות האתר – מוטי וייס" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
"צוות האתר – מוטי וייס" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, "צוות האתר – מוטי וייס" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
בהרשמה לאתר, הנך מסכים לכך שלכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת, יישלחו עדכונים, ותכנים פרסומיים מטעם מפעילי האתר.
"צוות האתר – מוטי וייס" היא המחליטה הבלעדית על תוכן האתר ותציג תכנים, מוצרים ושירותים באתר לפי בחירתה וראות עיניה בלבד.
"צוות האתר – מוטי וייס" שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע מוצרים ושירותים מן האתר, וכן לשנות מחירי מוצרים בכל עת וללא התראה מראש.
"צוות האתר – מוטי וייס" תשתדל ליישב כל מחלוקת בין הצדדים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. במידה ולא תיושב המחלוקת, תועבר ההכרעה לדין ע"פ חוקי מדינת ישראל, לבית משפט המוסמך באשדוד בלבד.
באם נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "צוות האתר – מוטי וייס". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
על מבצע הרכישה לקרוא בעיון את פרטי המוצר לפני ביצוע הרכישה.
מבצע הרכישה מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד "צוות האתר – מוטי וייס" ,בעליה, ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או צד ג' כלשהו הקשור לאתר, והוא פוטר אותם בזאת מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת שמישותו, איכותו, אופיו, השימוש בו, ו/או איחור באספקתו.
באם יבקש מבצע הרכישה לפנות בבקשת עזרה ו/או הבהרה, ו/או דרישה כלשהי , יעשה זאת בפניה למפעילי האתר באמצעות דף יצירת קשר, וינסח הודעה קצרה למפעילי האתר בה הוא מפרט את רצונו. "צוות האתר – מוטי וייס" אינה מתחייבת על זמן התגובה לפניות, אך תעשה ככל האפשר לחזור במהירות האפשרית עם תגובה כלשהי לפניה שנעשתה.
כל הזכויות שמורות למוטי וייס. אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להקליט, ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל על כך אישור מראש, בכתב, מאת "צוות האתר – מוטי וייס".
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 02.02.22  וניתן לשינוי בכל עת ע"י "צוות האתר – מוטי וייס", ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

צוות האתר – מוטי וייס מאחל לכם קניות טובות!
ב-ה-צ-ל-ח-ה